تماس با ما

اطلاعات مدیریت : 09155160528مدیرعامل آقای دکتر قیافه داوودی

بازرگانی :05133822066

دورنگار:05133409144

مدیرکنترل کیفی :09156511511آقای مهندس جدی

 

آدرس ما درفیس بوک :https://www.facebook.com/Delsa-food-1610523849197941/