آرشیوهای ماهیانه : آگوست 2016

بهبوددهنده نان

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد ﺑﻬﺒﻮد دﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﻮاد اﻃﻼق ﻣﯽ ﮔﺮدد کﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒـﻮد ﺑﺮﺧـﯽ ﺧـﻮاص ﺧﻤﯿـﺮ و ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﺎن ﺑﻪ آرد ﮔﻨﺪم و ﯾﺎ ﺧﻤﯿﺮ آن اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﺻﻨﺎﯾﻊ آرد و ﻧﺎن ، اﺳﺘﻔﺎده از اﯾـﻦ واژه ﮐـﺎﻣﻼً ﻣﻌﻤـﻮل ﺑﻮده و ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺟﺰء ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ ﺣﺎﻣﻞ اﺳﺖ، ﮐﻪ ﺑـﻪ […]

ادامه مطلب

میکروانکپسوله کردن ویتامین c

گردآورنده: سپیده تیموری دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان مقدمه این تکنولوژی در سال 1954 برای اولین بار به صورت تجاری برای کاهش کربن بکار برده شد(1). کپسوله کردن یک روش تکنولوژی جدیدی برای بسته بندی مواد جامد، مایع یا گازی در کپسول های بسیار کوچک شناور در آب است که […]

ادامه مطلب

استخراج و اندازه‌گیری فولیک اسید در نان غنی‌شده

استخراجاستخراج اسیدفولیک درنان غنی شده (1) محمد فرجی1 ؛ ابراهیم آزادنیا2 ؛ کیانوش خسروی دارانی 2 1کرج، پژوهشگاه استاندارد، پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی، گروه مواد غذایی، صندوق پستی 139 ـ 31745 2تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده علوم و صنایع غذایی، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، گروه تحقیقات صنایع غذایی، صندوق پستی 4741 ـ 19395 چکیده […]

ادامه مطلب