استخراج و اندازه‌گیری فولیک اسید در نان غنی‌شده

استخراجاستخراج اسیدفولیک درنان غنی شده (1)
محمد فرجی1 ؛ ابراهیم آزادنیا2 ؛ کیانوش خسروی دارانی 2
1کرج، پژوهشگاه استاندارد، پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی، گروه مواد غذایی، صندوق پستی 139 ـ 31745
2تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده علوم و صنایع غذایی، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، گروه تحقیقات صنایع غذایی، صندوق پستی 4741 ـ 19395
چکیده
شیوع کم‌خونی در گروه‌های سنی گوناگون در کشور، لزوم اجرای طرح غنی‌سازی مواد غذایی با آهن و فولیک اسید را نشان می‌دهد. نان، به عنوان اصلی­ترین ماده غذایی ایرانی، ابزار مناسبی برای نیل به اهداف غنی‌سازی است. در این پژوهش اندازه‌گیری فولیک اسید نان غنی‌شده با سامانه کروماتوگرافی مایع مورد بررسی قرار گرفت. پیاده‌سازی روش تجزیه، آماده‌سازی نمونه و تعیین غلظت فولیک اسید نان در بازه غلظت mg/kg انجام شد. شرایط جداسازی در دستگاه HPLC برای شناسایی و اندازه‌گیری فولیک اسید با تغییر نسبت‌های حجمی حلال آلی و بافر (برای اصلاح سرعت عبور از ستون و تعیین زمان بازداری مناسب) بهینه‌سازی شد. پیش‌تغلیظ فولیک اسید با روش‌های استخراج فاز جامد، استخراج با نانوذره ­های مغناطیسی و میکرواستخراج با فیبر‌های توخالی به صورت دو و سه فازی انجام شد و بر اساس نتیجه­ ها، روش فیبر توخالی دو فازی به عنوان بهترین روش انتخاب شد. در میان حلال‌های -n اکتانول، -n هگزانول، دودکان، ایزوبوتیل متیل ‌کتون و بنزیل الکل در فیبر‌های توخالی دو فازی دارای w/v 10% Aliquat 336، اکتانول بیشترین بازده استخراج را داشت و در 8 =pH بیشترین بازده به دست آمد. بر اساس نسبت شیب منحنی کالیبراسیون با و بدون تغلیظ، 69 درصد استخراج با عامل پیش‌تغلیظ 5 /3% حاصل شد. نمونه‌ها (پس از تجزیه بافت، استخراج، جداسازی و تغلیظ) برای تعیین میزان فولیک اسید به دستگاه HPLCتزریق شد. متوسط زمان لازم برای تزریق فاز تغلیظ شده و خروج از ستون یک ساعت بود. مقدار فولیک اسید موجود در نمونه‌های آرد غنی شده در بازه غلظت بین mg/kg 1-3/0 با میانگین µg/kg9/5 نان به دست آمد.این مقدار کمتر از حد انتظار (غنی‌سازی اولیه آرد با غلظت mg/kg 5/1 فولیک اسید) بود که می‌تواند به علت دمای بالا در زمان پخت باشد. صحت داده‌ها با افزودن استاندارد داخلی بررسی شد و خطای کمتر از %10 برای بازیابی نمونه به ­دست آمد.

کلیدواژگان
فولیک اسید؛ غنی‌سازی نان؛ کروماتوگرافی با کارایی بالا؛ میکرواستخراج دوفازی با فیبر‌های تو خالی

2 دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *