طراحي کارخانه هاي آرد چند طبقه ارجحيت دارد

 

هنگام برنامه ريزي براي سرمايهگذاري در تجهيزات کارخانه آسياب، پيش از هرچيز نکات مهم ذيل بايد در نظر گرفته شود: تأمين مواد خام، نوع محصولي که بازار به آن احتياج دارد، امکانات حمل و نقل، هزينه هاي انرژي، کارمندان، نگهداري تجهيزات و تميز نگه داشتن آنها.

توليد يک کارخانه آسياب به طور بهرهور و بدون شکل مستقيماً به طراحي کارخانه آسياب و متناسب بودن آن با تجهيزات منتخب بستگي دارد. انتخاب موقعيت در پروژه کارخانه آسياب مسأله اي مهم است که بايد با مطالعات دقيق درباره آن تصميم گيري شود. در انجام اين کار، بسياري از عوامل بايد با دقت در نظر گرفته شوند.

زماني که قرار است تجهيزات جديد در کارخانه آسياب احداث شود، بايد دقت کرد که چگونه مواد خام تأمين ميشود؟ بازار به چه محصولاتي نياز دارد؟ حمل و نقل محصولات چگونه صورت ميگيرد و هزينههاي انرژي به چه شکل است؟ در اين ميان کارمندان و همچنين تجهيزات و تميز کردن آنها نيز اهميت دارند.
در انتخاب موقعيت کارخانه و تجهيزات درون آن بايد راحتي حمل و نقل نيز در نظر گرفته شود. همچنين، ساختمان اداري يک کارخانه آسياب بايد در موقعيتي قرار داشته باشد که بتوان به راحتي به آن ورود و خروج داشت.
کشور، ناحيه و مناطق مختلفي که کارخانه در آن قرار دارد روي طراحي کارخانه آسياب مؤثر است. به عنوان مثال در کشورهايي که حقوق نيروي کار در آنها بالاست، بهتر است از تجهيزات خودکار استفاده شود تا تکيه کارخانه به نيروي انساني کاهش يابد. البته اين کار روي هزينه هاي اوليه سرمايهگذاري در کارخانه مؤثر است.

بخشهاي اصلي کارخانه آسياب
يک کارخانه آسياب با اندازه متوسط و نرمال به طور کلي داراي 4 بخش است؛ بخشهاي قبل از تميز کردن، تميز کردن، آسياباني و بسته بندي. نکته کليدي در تعيين اين بخشها ظرفيت است که بسته به نيازهاي بازار و مشتري تعيين ميشود. بعضي از بازارها از بسته بندي هاي گونيشکل و بعضي ديگر، از آردهايي با اسم آرد فلهاي استفاده ميکنند که با مخزن انتقال مييابد.
ماشينها، سيستمها و تکنولوژيهايي که در طراحي کارخانه آسياب به کار ميرود شامل دستگاه هاي تميزکننده براي از بين بردن اضافات گندمها (نام اين دستگاهها ميتواند از يک کمپاني به کمپاني ديگر متغير باشد که بعضي از آنها مگنت، جداکننده غله، جداکننده سنگ و غيره نام دارند)، دستگاههاي غربال کردن( مانند الک) و تجهيزات افقي و عمودي حامل (مانند فيلترها و فَنها) است.

طراحي، روي کيفيت و بهره وري تأثير ندارد
طراحي کارخانه آسياب به طور مستقيم روي کيفيت و بهره وري آن مؤثر نيست زيرا کمپاني مسئول بايد ظرفيت و کيفيت لازم را براي انجام کار در نظر بگيرد. البته ممکن است مواردي باعث از دست رفتن کيفيت و بهره وري شود، به عنوان مثال زماني که ماشين يا ماشينهاي موجود نتوانند به درستي و در زمان مناسب فعاليت کنند.
اين موقعيتي است که هيچ سرمايه گذاري نمي خواهد با آن روبهرو شود. براي اينکه بهره وري و کيفيت بالاتري در کارخانه آرد به دست آيد، امکانات بايد به گونهاي طراحي شود که براي استفاده راحت، زاويه اي مناسب براي انتقال محصول داشته باشد.
امروزه بهترين طراحي هايي که براي کارخانه آسياب در نظر گرفته ميشود، ساختمانهاي 5 يا 6 طبقه هستند که هر اتاق داراي متراژ و بخشهاي مناسب است.

دراینستاگرام همراهمان باشید درفیس بوک همراهمان باشید درتلگرام همراه ماباشید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *