آشنایی باما (معرفی)

شرکت دانش بنیان صنایع غذایی دلسا به عنوان اولین وبزرگترین مجموعه تولید بهبوددهنده ها ومکملهای صنایع آرد ونان درشمال وشمال شرق کشور درده سال گذشته بانهایت رضایتمندی واثربخشی به بیش از یکصد مجموعه صنعتی آرد ونان کشور خدمات شایسته ای ارائه  داده است فعالیت اصلی شرکت تحقیق توسعه وتولید دانش فنی مرتبط بابهبود کیفیت ونوآوری درمحصولات غذایی بوده وازسال 1388 شروع به فعالیت کرده وباایده محوری “تولید بهبود دهنده های آرد نان وفرآورده های آرد بر رسما آغاز به کارنموده است. هدف از راه اندازی

1-به کارگیری هرچه بیشتر تواناییهای پژوهشی اعضای هیات علمی حاضردرشرکت برای جامعه

2-تجاری سازی یافته های پژوهشی

3-فعالیت بیشتر درجهت رفع نیازجامعه وامکان افزایش درآمد برای کشور

4- افزایش درآمد اختصاصی

می باشد. متخصصین شرکت دلسا برمبنای سالها تحقیق مستمربرروی انواع محصولات آردی تولیدی درجهان به ویژه نان برمبنای فرمولها ودانش فنی انحصاری خود اقدام به تولید بهبود دهنده های ویژه نان ومحصولات آردی نموده است درتولید محصولات غذایی نظیر نان ومحصولات آرد بر ، علاوه برلزوم استفاده از تجهیزات ومواد اولیه مناسب ،امروزه برای ایجاد تنوع وافزایش ماندگاری محصول ، حفظ ارزش تغذیه ای وبهداشتی محصول وارتقاکیفیت تغذیه ای محصول نهایی استفاده از بهبود دهنده های غذایی اجتناب ناپذیر است .

photo_2017-02-06_11-42-51

اخذلوح ونشان برتر ازسوی اداره نظارت برمواد غذایی استان خراسان رضوی 95

 

۲۰۱۶۰۴۱۴_۱۱۰۹۲۹۲۰۱۶۰۴۱۴_۱۱۰۹۰۹۲۰۱۶۰۴۱۴_۱۲۳۶۲۱۲۰۱۶۰۴۱۴_۱۱۰۶۵۳۲۰۱۶۰۴۱۴_۱۰۴۶۳۴۲۰۱۶۰۴۱۴_۱۱۰۷۰۱